ERA EuRoPe

Internationalizare  - Digitalizare - Dezvoltare
ERASMUS

Viziune

Oferim elevilor educație, formare pentru o armonioasă dezvoltare intelectuală, socială, profesională, în spiritul european de diminuare a excluziunii sociale și de îmbogăţire economică şi culturală a comunității noastre.

Misiune

Misiunea Școlii Profesionale Petricani reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate. Această misiune va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori şi autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.
Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoasca şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.
Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare. Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realize o educaţie multicultuală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei conveţuiri armonioase. Oferă educaţie şi instruire accesibilă în domeniul textil, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitate economica 

ERA EuRoPe

Internaționalizarea Școlii Petricani

7

Proiecte internaționale

Proiecte în programul LLP si Erasmus+ Stagii de practică pentru elevii VET, Parteneriate strategice VET și școlar, Mobilități de formare pentru cadrele didactice.

1286

Beneficiari activități de internaționalizare

Beneficiari stagii de practică, mobilități de formare cadre didactice, beneficiari produse de parteneriate strategice.

Competențe tehnice                          

%

Competențe digitale

%

Competențe lingvistice                       

%

Competențe interculturale                  

%

PRIORITĂȚI STRATEGICE

Obiectiv 1: Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare la nivelul compartimentelor funcţionale din unitatea şcolară.
Obiectiv 2: Dezvoltarea unui sistem al calităţii la nivelul şcolii care să aplice politica de calitate a şcolii pe bază de proceduri specifice, inclusiv a standardelor de calitate Erasmus+ in cazul activităților de formare/mobilitate internaționale.
Obiectiv 3: Îmbunătățirea capacității unității de învățământ de a iniția și implementa activități de internaționalizare (atât proiecte de mobilitate, parteneriat, schimb de bune practici, cât și colaborare internațională în mediul online) în vederea creșterii calității și relevanței serviciilor educaționale oferite la toate nivelele de învățământ.
Obiectiv 4: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional si international astfel încât să atragă cât mai mulţi elevi la toate nivelele de învăţământ. 

Obiectiv 1: Formarea şi dezvoltarea de competențe profesionale relevante pentru piața muncii conform standardelor de pregătire profesională existente la nivel national și european.
Obiectiv 2 : Îmbunătățirea competențelor cheie și transversale, inclusiv a celor de comunicare profesională în cel puțin o limbă străină ale elevilor din învățământul profesional.
Obiectiv 3: Asigurarea accesului elevilor din învățământul profesional la activități de pregtire practică de înaltă calitate, inclusiv intr-un mediu de lucru internațional, în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii.
Obiectiv 4: Creșterea relevanței calificării obținute pe piața muncii și oferirea unui avantaj competitiv absolvenților noștri prin utilizarea instrumentelor europene (Europass, ECVET) in procesul de recunoaștere și validare a competenelor dobândite în cadrul activităților de mobilitate. 

Obiectiv 1: Asigurarea unui climat sănătos si de siguranţă in mediul şcolar

Obiectiv 1: Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala pe parcursul traseului educaţional
Obiectiv 2: Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea inserţiei pe piaţa muncii. 

Obiectiv 1: Dezvoltarea profesională continuă, metodică şi psiho-pedagogică a personalului didactic.
Obiectiv 2: Perfecţionarea cadrelor didactice prin diferite forme de instruire.
Obiectiv 3: Dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale ale cadrelor didactice. 

Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de utilizare a platformelor digitale și a resurselor în format digital in activitatea de predare-învățare curentă
Obiectiv 2: Actualizarea, îmbunătățirea și eficientizarea echipamentelor digitale, software și conectivității la nivelul instituției 

Proiecte Erasmus+

De unde am inceput

TESEUS

Training on Entrepreneurial Skills for EU Start ups
Reportaj 1TV

Parteneriat strategic Erasmus+ VET TESEUS
2018-2020
2018-1-RO01-KA202-049281

SLIDE

SchooL Internationalization & Development
Reportaj 1TV

Parteneriat strategic Erasmus+ Educatie scolara SLIDE
2018-2020
2018-1-RO01-KA201-049382

Echipa de Internationalizare

George Micu

Coordonator Erasmus

Ionuț Rotaru Popa

Reprezentant legal

Afloarei Natalia

Responsabil pregătire

Ecaterina Calin

Responsabil pregătire

Alexandra Alucai

Monitorizare, evaluare, asigurarea calitatii

Alexandra Burdulia

Responsabil egalitate sanse - mediator scolar

Liviu Pop

Responsabil pregatire lingvistică și culturală

Diana Cotfase

Responsabil administrativ

Daniel Calugaru

Responsabil finaciar

Eusebiu Dominte

Responsabil tehnic și eLearning

Nicoleta Ursache

Responsabil sustenabilitate si mediu, prevenirea riscurilor

Coordonate

+40233785052
str Principala, Petricani, Neamț
sampetricani@yahoo.com

Contact direct

Proiecte derulate prin

ERASMUS+

Proiecte realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

© 2021 Școala Profesională Petricani
George Micu